Jesteś tutaj: Strona główna / Strona główna / STATUT

{dom-edukacyjny-parent}

STATUT
DOMU EDUKACYJNO-KULTURALNEGO „REGNUM”
w Bydgoszczy


§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” w Bydgoszczy jest niepubliczną placówką oświatowo – wychowawczą.


2. Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” w Bydgoszczy może posługiwać się skróconą nazwą DEK „REGNUM” w Bydgoszczy.


3. Organem prowadzącym DEK „REGNUM” w Bydgoszczy jest Fundacja „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II, Bydgoszcz, ul. A.G. Siedleckiego 12.


4. DEK „REGNUM” w Bydgoszczy powołany został uchwałą Zarządu nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r.


5. Na siedzibę DEK „REGNUM” przyjęto budynek SP 56 przy ul. Bośniackiej 3, oraz budynek Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka” przy ul. A.G. Siedleckiego 12.


6. Terenem działalności DEK „REGNUM” jest Miasto Bydgoszcz, oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Cele i zadania Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM”


1. Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” w Bydgoszczy jest placówką wychowania pozaszkolnego, która realizuje cele i zadania w dziedzinie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury i sztuki, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębiania wiedzy oraz rozwijanie rekreacji, w tym w szczególności:
1.1. prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
1.2. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie szeroko rozumianych zainteresowań uczestników,
1.3. tworzenie warunków do rozwoju oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań,
1.4. rozwijanie kultury artystycznej i filmowej,
1.5. prowadzenie nie obozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
1.6. popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej,
1.7. krzewienie kultury muzycznej, plastycznej, fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
1.8. organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, służących poprawie kondycji fizycznej; wystaw i koncertów dla uczestników placówki i ich rodziców, a także dla pozostałych chętnych osób,
1.9. prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży szkolnej,
1.10. naukę języków obcych,
1.11. prowadzenie kursu tańca, gimnastyki i innych odpowiadających potrzebom środowiska.


§ 3.

Zarządzanie Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM”

1. DEK „REGNUM” w Bydgoszczy kieruje Dyrektor.


2. Dyrektora DEK „REGNUM” w Bydgoszczy powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II w Bydgoszczy.


3. Dyrektor DEK „REGNUM” może być zatrudniony przez Fundację na zasadach ogólnych umowy o pracę lub w formie umowy wolontariatu.


4. Powołanie Dyrektora DEK „REGNUM” w Bydgoszczy może nastąpić także w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.


5. Dyrektor reprezentuje DEK „REGNUM” na zewnątrz.


6. Dyrektor DEK „REGNUM” zatwierdza plan działalności placówki i działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i jest za nie odpowiedzialny.


7. Dyrektor w porozumieniu z Fundacją „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II w Bydgoszczy dokonuje wyboru, a Zarząd Fundacji zatrudnia kadrę wychowawców, instruktorów oraz wolontariuszy placówki.


8. Dyrektor DEK „REGNUM” ustala zakresy czynności kadry oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.


9. Dyrektor DEK „REGNUM” wydaje w obowiązującym trybie regulaminy, instrukcje oraz zarządzenia wewnętrzne.

§ 4.

Organizacja Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM”

1. Organizację DEK „REGNUM” w Bydgoszczy określa Regulamin opracowany przez Dyrektora placówki.


2. DEK „REGNUM” może prowadzić filie lub oddziały oraz inne formy upowszechniania kultury.


3. Podstawową jednostką organizacyjną jest stała forma zajęć takich jak: koło, sekcja, zespół, klub oraz inne w zależności od potrzeb.


4. Zajęcia ujęte są w stałym tygodniowym planie. Zajęcia prowadzone są we wszystkie dni tygodnia.


5. Godzina zajęć w stałych formach zarówno indywidualnych jak i grupowych wynosi 60 minut, w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym mogą być to zajęcia odpowiedni 30 min i 45 min.


6. DEK „REGNUM” prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.


7. Prowadzone zajęcia odbywają się w siedzibach DEK „REGNUM” i poza nią.

§ 5.

Uczestnicy Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM”

1. Uczestnikami DEK „REGNUM” mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież, dorośli i osoby starsze.


2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez DEK „REGNUM” określone jest w umowie zawieranej pomiędzy DEK „REGNUM” a prawnymi opiekunami uczestnika zajęć.


3. Regulamin uczestnika zajęć w DEK „REGNUM” określa prawa, obowiązki oraz rodzaje nagród i kar stosowanych wobec wychowanków. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej uczestnika.

§ 6.

Nauczyciele i pracownicy Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM”

1. Zajęcia z uczestnikami DEK „REGNUM” w Bydgoszczy prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli posiadająca kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne udokumentowane dyplomami ukończonych studiów uczelni wyższych, podyplomowych i innych uprawniających do pracy pedagogicznej.


2. W zajęciach z wychowankami mogą uczestniczyć wolontariusze, którzy pod ścisłym nadzorem nauczyciela prowadzącego mogą wespół animować zajęcia.


3. Nauczyciel, który prowadzi zajęcia z uczestnikami jest odpowiedzialny za jakość, wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków. W szczególności odpowiedzialny jest za rozwijanie, kształtowanie zainteresowań uczestników oraz stwarzanie warunków do lepszego rozwoju w prowadzonej przez siebie dziedzinie.

§ 7.

Finansowanie DEK „REGNUM”

1.  Działalność DEK „REGNUM” finansowana jest z uzyskanych przychodów: 
     
  1.1. dotacji z budżetu Gminy Bydgoszcz,
     
  1.2.  darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,
     
  1.3. wpływów z prowadzonej działalności fundacji,
     
  1.4. odpłatności uczestników za zajęcia,
     
   1.5. środków uzyskanych z innych źródeł.
     
2. Gospodarkę finansową DEK „REGNUM” prowadzi i nadzoruje przy pomocy Głównego Księgowego – Prezes Fundacji „Nowe Pokolenie”.

§ 8.

Zmiany Statutu
 
  Zmian Statusu dokonuje organ prowadzący, na wniosek Dyrektora DEK „REGNUM”.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji DEK „REEGNUM” może dokonać Zarząd Fundacji „Nowe Pokolenie” na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
   
2. DEK „REGNUM” w Bydgoszczy posługuje się pieczęcią: Dom Edukacyjno-Kulturalny „REGNUM” 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 7, opatrzoną logo DEK „REGNUM”.
   
3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania ośrodka do rejestru.

Bydgoszcz, dn. 09.01.2009 r.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: